.
 

ۼ : 20-08-06 15:45
20200814_Journal club_Soyoung
 ۾ : DSN
ȸ : 363  
1. Pandolfini et al., 2019, METTL1 Promotes let-7 MicroRNA Processing via m7G Methylation, Molecular cell
https://www.cell.com/molecular-cell/pdf/S1097-2765(19)30269-2.pdf

2. Ouyang et al., 2020, Liquid-liquid phase transition drives intra-chloroplast cargo sorting, Cell (selected)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420302221

3. Yamada et al., 2020, RGF1 controls root meristem size through ROS signalling, Nature
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1819-6

4. Dop et al., DIX Domain Polymerization Drives Assembly of Plant Cell Polarity Complexes, Cell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420300581?via%3Dihub